Image
혹시.. 올챙이고랭이?올챙이고랭이는 논과 저지대 습지에서 자라는 여러해살이풀로 

꽃은 6~7월에 핀다.
.....................................................................................................................................................................................................
잣나물(쇠별꽃).

전국에 분포하며 들판의 다소 습한 곳에 많이 모여 난다.

두해살이풀이지만 따뜻한 고장에서는 여러해살이풀로 변하는 경우도 있다.
'Image' 카테고리의 다른 글

감, 감나무...  (0) 2015.11.10
하늘, 그리고 구름  (0) 2015.10.08
흔적  (0) 2015.09.18
고민, 고뇌...  (0) 2015.09.15
사랑이라는 이름으로... (1)  (0) 2015.07.27