spk의 사진놀이터.

'Landscape' 카테고리의 글 목록 :: spk의 사진 놀이터
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

  (0) 2023.09.15
경산 남천의 봄  (0) 2023.03.28
대구 욱수천의 봄  (0) 2023.03.28
휴대폰 카메라로 본 가을 단풍...  (0) 2022.11.12
가을  (0) 2022.11.10

Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

또 다른 길...

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

새집  (0) 2023.09.26
경산 남천의 봄  (0) 2023.03.28
대구 욱수천의 봄  (0) 2023.03.28
휴대폰 카메라로 본 가을 단풍...  (0) 2022.11.12
가을  (0) 2022.11.10
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

새집  (0) 2023.09.26
  (0) 2023.09.15
대구 욱수천의 봄  (0) 2023.03.28
휴대폰 카메라로 본 가을 단풍...  (0) 2022.11.12
가을  (0) 2022.11.10
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

  (0) 2023.09.15
경산 남천의 봄  (0) 2023.03.28
휴대폰 카메라로 본 가을 단풍...  (0) 2022.11.12
가을  (0) 2022.11.10
2022, 대구스타디움의 가을 (2)  (0) 2022.11.03
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

경산 남천의 봄  (0) 2023.03.28
대구 욱수천의 봄  (0) 2023.03.28
가을  (0) 2022.11.10
2022, 대구스타디움의 가을 (2)  (0) 2022.11.03
2022, 대구스타디움의 가을 (1)  (0) 2022.10.28
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

대구 욱수천의 봄  (0) 2023.03.28
휴대폰 카메라로 본 가을 단풍...  (0) 2022.11.12
2022, 대구스타디움의 가을 (2)  (0) 2022.11.03
2022, 대구스타디움의 가을 (1)  (0) 2022.10.28
대구 수성구 내관지  (0) 2022.10.10
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

휴대폰 카메라로 본 가을 단풍...  (0) 2022.11.12
가을  (0) 2022.11.10
2022, 대구스타디움의 가을 (1)  (0) 2022.10.28
대구 수성구 내관지  (0) 2022.10.10
풍경 (바다)  (2) 2022.08.03
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

가을  (0) 2022.11.10
2022, 대구스타디움의 가을 (2)  (0) 2022.11.03
대구 수성구 내관지  (0) 2022.10.10
풍경 (바다)  (2) 2022.08.03
2021, 가을..  (0) 2021.11.08
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

2022, 대구스타디움의 가을 (2)  (0) 2022.11.03
2022, 대구스타디움의 가을 (1)  (0) 2022.10.28
풍경 (바다)  (2) 2022.08.03
2021, 가을..  (0) 2021.11.08
바다가 있는 풍경  (0) 2021.08.20
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

2022, 대구스타디움의 가을 (1)  (0) 2022.10.28
대구 수성구 내관지  (0) 2022.10.10
2021, 가을..  (0) 2021.11.08
바다가 있는 풍경  (0) 2021.08.20
바다 - (4)  (0) 2021.05.20
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

대구 수성구 내관지  (0) 2022.10.10
풍경 (바다)  (2) 2022.08.03
바다가 있는 풍경  (0) 2021.08.20
바다 - (4)  (0) 2021.05.20
바다 - (3)  (0) 2021.05.20
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

풍경 (바다)  (2) 2022.08.03
2021, 가을..  (0) 2021.11.08
바다 - (4)  (0) 2021.05.20
바다 - (3)  (0) 2021.05.20
2021, 봄...  (0) 2021.04.27
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

2021, 가을..  (0) 2021.11.08
바다가 있는 풍경  (0) 2021.08.20
바다 - (3)  (0) 2021.05.20
2021, 봄...  (0) 2021.04.27
2021, 경산 남천 강변의 봄  (0) 2021.04.22
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

바다가 있는 풍경  (0) 2021.08.20
바다 - (4)  (0) 2021.05.20
2021, 봄...  (0) 2021.04.27
2021, 경산 남천 강변의 봄  (0) 2021.04.22
2021, 봄... (2)  (0) 2021.04.07
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

바다 - (4)  (0) 2021.05.20
바다 - (3)  (0) 2021.05.20
2021, 경산 남천 강변의 봄  (0) 2021.04.22
2021, 봄... (2)  (0) 2021.04.07
2021, 봄... (1)  (0) 2021.04.07
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

바다 - (3)  (0) 2021.05.20
2021, 봄...  (0) 2021.04.27
2021, 봄... (2)  (0) 2021.04.07
2021, 봄... (1)  (0) 2021.04.07
바다 - (2)  (0) 2021.04.01
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

2021, 봄...  (0) 2021.04.27
2021, 경산 남천 강변의 봄  (0) 2021.04.22
2021, 봄... (1)  (0) 2021.04.07
바다 - (2)  (0) 2021.04.01
바다 - (1)  (0) 2021.04.01
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

2021, 경산 남천 강변의 봄  (0) 2021.04.22
2021, 봄... (2)  (0) 2021.04.07
바다 - (2)  (0) 2021.04.01
바다 - (1)  (0) 2021.04.01
복사꽃이 있는 풍경  (0) 2021.04.01
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

2021, 봄... (2)  (0) 2021.04.07
2021, 봄... (1)  (0) 2021.04.07
바다 - (1)  (0) 2021.04.01
복사꽃이 있는 풍경  (0) 2021.04.01
풍경 - (가을, 단풍잎)  (1) 2021.03.15
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

2021, 봄... (1)  (0) 2021.04.07
바다 - (2)  (0) 2021.04.01
복사꽃이 있는 풍경  (0) 2021.04.01
풍경 - (가을, 단풍잎)  (1) 2021.03.15
가을, 단풍  (0) 2021.02.02
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

바다 - (2)  (0) 2021.04.01
바다 - (1)  (0) 2021.04.01
풍경 - (가을, 단풍잎)  (1) 2021.03.15
가을, 단풍  (0) 2021.02.02
풍경 - (가을, 단풍)  (0) 2020.11.16
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

바다 - (1)  (0) 2021.04.01
복사꽃이 있는 풍경  (0) 2021.04.01
가을, 단풍  (0) 2021.02.02
풍경 - (가을, 단풍)  (0) 2020.11.16
가을, 단풍잎  (0) 2020.11.16
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

복사꽃이 있는 풍경  (0) 2021.04.01
풍경 - (가을, 단풍잎)  (1) 2021.03.15
풍경 - (가을, 단풍)  (0) 2020.11.16
가을, 단풍잎  (0) 2020.11.16
경산 남천변의 봄 풍경  (1) 2020.05.01
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

풍경 - (가을, 단풍잎)  (1) 2021.03.15
가을, 단풍  (0) 2021.02.02
가을, 단풍잎  (0) 2020.11.16
경산 남천변의 봄 풍경  (1) 2020.05.01
대구 금호강변의 낚시꾼, 그리고 갓꽃...  (0) 2020.04.06
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

가을, 단풍  (0) 2021.02.02
풍경 - (가을, 단풍)  (0) 2020.11.16
경산 남천변의 봄 풍경  (1) 2020.05.01
대구 금호강변의 낚시꾼, 그리고 갓꽃...  (0) 2020.04.06
뉴질랜드 남섬 - 풍경 (2)  (0) 2020.02.20
Landscape

 

 

요즘 하천변에서 흔히 볼 수 있는 갓꽃,

이곳 경산지역의 남천에서도 활짝 핀 상태로 군집을 이루고 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

유채꽃과 갓꽃은 비슷해서 구분하기 쉽지 않으나,

꽃잎 4장이 한데 뭉쳐 있으면 유채꽃, 꽃잎이 각각 떨어져 있으면 갓꽃으로 구분하기도 한다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

갓은 잎을 김치와 나물로 이용하고,

향기와 단맛이 있으며 매운 맛도 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

그 꽃무리 속에 왜가리도 들어와 있었다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

갓은 대체로 군집을 이루는 경우가 많다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

풍경 - (가을, 단풍)  (0) 2020.11.16
가을, 단풍잎  (0) 2020.11.16
대구 금호강변의 낚시꾼, 그리고 갓꽃...  (0) 2020.04.06
뉴질랜드 남섬 - 풍경 (2)  (0) 2020.02.20
뉴질랜드 남섬 - 풍경 (1)  (0) 2020.02.20
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

가을, 단풍잎  (0) 2020.11.16
경산 남천변의 봄 풍경  (1) 2020.05.01
뉴질랜드 남섬 - 풍경 (2)  (0) 2020.02.20
뉴질랜드 남섬 - 풍경 (1)  (0) 2020.02.20
뉴질랜드 남섬 - 동물과 함께하는 전원풍경  (0) 2020.02.20
Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

대구 금호강변의 낚시꾼, 그리고 갓꽃...  (0) 2020.04.06
뉴질랜드 남섬 - 풍경 (2)  (0) 2020.02.20
뉴질랜드 남섬 - 동물과 함께하는 전원풍경  (0) 2020.02.20
일몰, 석양  (0) 2020.01.30
일몰  (0) 2019.12.31
Landscape

 

 

목장.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

목장 저 편에 있다가 지나가는 사람을 발견하고 달려온 호기심 많은 말.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

양들을 지키고 서 있는 철인.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

청정 자연속에서 무럭무럭 자라나는 생명들.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

들판에는 양들이 풀을 뜯기에 여념이 없다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

한가로이 풀을 뜯다가 호기심 어린 눈으로 눈길을 주는...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

풀숲에는 토끼가 뛰어다니고,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

도로 위에는 무언가에 의해 피해를 당한 고슴도치가

속이 비워지고 껍질만 남아 있었다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

뉴질랜드의 어느 소도시에서 마주친 앵무새를 들고 산책중인 부부.

 

 

 

'Landscape' 카테고리의 다른 글

뉴질랜드 남섬 - 풍경 (2)  (0) 2020.02.20
뉴질랜드 남섬 - 풍경 (1)  (0) 2020.02.20
일몰, 석양  (0) 2020.01.30
일몰  (0) 2019.12.31
풍경 - 가을 (2)  (1) 2019.11.19
1 2 3 4 ··· 6
블로그 이미지

평범한 시각으로 바라본 일상속의 사진 나부랭이 / 작품성과는 거리가 멀지만, 그저 '시간을 기록한다'는 생각 하나만으로 셔터를 눌러댄다.

spk