Natural
윤노리.

윷놀이를 할 때 사용했던 나무라 윤노리나무...꼭지윤노리.개아그배나무.
...........................................................................................................................................................................................................

배풍등.

...........................................................................................................................................................................................................

'Natural' 카테고리의 다른 글

자연 - (5)  (0) 2018.06.29
베트남 (10) - 과일  (0) 2018.03.12
결실 - 19 (사과, 대추, 밤, 호박, 포도, 조)  (0) 2017.10.01
자연 - (4)  (0) 2017.06.26
나뭇잎, 단풍  (0) 2016.11.30