Natural

 

 

범부채.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

화초고추 (하늘고추).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

아로니아.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

목화.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

머루포도.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

중남미 지역이 원산지인 카카오 (Cacao).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

수염틸란드시아 (Spanish moss).

파인애플과에 속하는 착생식물로, 미국 남동부, 중부, 아르헨티나 중부가 원산지이다.