Travel

 

 

산 정상부 언덕위에 위치한 풍차전망대.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

발 아래로 군위댐이 한 눈에..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

하늘전망대로 이동..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

저 아래 군위댐과 풍차전망대.

 

 

 

 

 

 

'Travel' 카테고리의 다른 글

아랍 에미리트 (UAE) - 아부다비  (2) 2023.02.13
2022 달성 대구현대미술제  (0) 2022.09.27
2022 대구 반야월 연꽃단지  (0) 2022.07.25
포항 환호공원의 스페이스워크  (0) 2022.07.25
2022 봄, 비슬산 진달래  (0) 2022.04.22