Travel

 

 

세체니 이슈트반을 따서 명명된 세체니 온천.

부다페스트뿐만 아니라 유럽에서도 가장 규모가 큰 온천으로 알려져 있으며,

특히 르네상스 양식의 건물이 아름답다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

부다페스트의 밤거리.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

헝가리 부다페스트의 교구학교
(Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna plébánia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

어부의 요새.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

성 이슈트반 대성당.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

다뉴브 (도나우) 강변의 국회의사당.